ක්‍රියාකාරී වෙළෙන්දන්

ඔබට විශ්වාස කළ හැකි ඒ කීර්තිය, ඔබ බලාපොරොත්තු වූ ඒ සහාය

දැන්, අපේ විශිෂ්ට සේවාවක් සමඟ ඔබේ විදේශ විනිමය සහ ද්විමය විකල්ප වෙළෙඳ අත්දැකීම් වැඩි දියුණුව සහ උසස් වෙළද වේදිකාවන් කිසිදු බාධාවකින් තොරව නොමිලේ ලබාගත හැක
ඇයි NordFx සමග වෙළදාම ?

NordFx තැරැව්කාර සමාගම ලෝක නියාමන අධිකාරයන් 3ක් වන CySEC(සයිප්‍රස්), SEBI (ඉන්දියාව) සහ VFSC (Vanuatu) යටතේ පිළිගත් හා බලපත්‍ර හිමි සමාගමකි.

සයිප්‍රස් බලපත්‍ර අංකය : CySEC 209/13

ඉන්දියා බලපත්‍ර අංකය : NSE INZ230000739

වන්ටවූ ජනරජ (Vanuatu) මූලය සේවා කොමිෂන් සභා බලපත්‍ර අංකය : 15008

Testimonials